Μάθετε τα πάντα για τον χορό

τα πάντα για τον χορό, δωρεάν και χωρίς διαφημίσεις!

info@pro-dance.gr  

Στο τμήμα «Νέα» θα βρείτε όλες τις πρόσφατες καταχωρήσεις.

Πώς προστατεύονται οι μαθητές των σχολών χορού στις Η.Π.Α.

1. Πρωτότυπο κείμενο. (Η.Π.Α.)
2. Μετάφραση στα Ελληνικά.

Facts for Consumers from the Federal Trade Commission
Οδηγίες προς τους καταναλωτές από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των Η.Π.Α.

Dance Studios - November 1992
ΘΕΜΑ: Σχολές χορού. Νοέμβριος 1992

Although dance lessons may offer opportunities for fun, entertainment, and companionship, they also may be more expensive than planned, especially if you do not know how to protect yourself against some dance studio sales practices. For example, beware of:
Οι σχολές χορού προσφέρουν διασκέδαση, ψυχαγωγία και κοινωνικότητα αλλά επίσης είναι πιθανόν να σας στοιχίσουν πολύ περισσότερα, από ότι υπολογίζετε, εάν δεν γνωρίζετε πώς να προστατευθείτε από την πολιτική πωλήσεων κάποιων από τις σχολές αυτές. Για παράδειγμα προσέξτε αυτά:

Signing long-term contracts and prepaying thousands of dollars for dance lessons or clubs that you may be unable to complete or cancel;
Υπογράφοντας μακροπρόθεσμα συμφωνητικά και προπληρώνοντας με χιλιάδες δολάρια για μαθήματα ή πακέτα μαθημάτων που δεν θα κάνετε ή δεν θα μπορείτε να ακυρώσετε μετά.

Signing additional contracts before the current one expires;
Υπογράφοντας και νέα συμφωνητικά πριν να λήξουν τα προηγούμενα.

Making large prepayments to studios that may be unable to give refunds should they suddenly close or go bankrupt
Κάνοντας μεγάλες προπληρωμές στην σχολή χωρίς να είναι σίγουρο ότι δεν θα χαθούν τα ποσά αυτά, εάν κλείσει η σχολή.

In an effort to make consumers aware of certain sales practices used by some dance studios, the Federal Trade Commission (FTC) has prepared this brochure. It also suggests ways in which you can protect yourself.
Σε μια προσπάθεια να καταστούν οι καταναλωτές ενήμεροι, για ορισμένες πρακτικές πωλήσεων που χρησιμοποιούνται από μερικά στούντιο χορού, η ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC) έχει προετοιμάσει αυτό το φυλλάδιο. Προτείνει επίσης τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να προστατευθείτε.

Sales Techniques
Τεχνικές πωλήσεων

If you are thinking about or are already taking dance lessons, you should understand the sales techniques that some dance studios may use to persuade you to take lessons, or to take additional lessons.
Εάν σκέφτεστε να αρχίσετε ή κάνετε ήδη μαθήματα χορού, πρέπει να καταλάβετε τις τεχνικές πωλήσεων που μερικά στούντιο χορού, πιθανόν να χρησιμοποιήσουν για να σας πείσουν να κάνετε μαθήματα, ή όσον το δυνατό περισσότερα μαθήματα.

Relay Salesmanship. Some studio instructors use the technique of relay salesmanship -- consecutive sales talks by more than one representative in a single day -- to try to persuade students to buy lessons or buy more lessons. This tactic may put you under heavy pressure to sign a contract, encouraging you to buy lessons you may later realize you do not want or cannot afford.
Μερικά στούντιο χρησιμοποιούν την τεχνική διαδοχικών επαφών με διαφορετικούς πωλητές την ίδια ημέρα. Οι επαφές με περισσότερους από έναν αντιπροσώπους σε μία ημέρα έχουν σκοπό να προσπαθήσουν να πείσουν τους σπουδαστές να αγοράσουν-προπληρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα μαθήματα. Αυτή η τακτική μπορεί να σας υποβάλει με ισχυρή πίεση να υπογράψετε ένα συμφωνητικό, που ίσως αργότερα να συνειδητοποιήσετε ότι δεν θέλετε ή δεν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά.

Overlapping Contracts. Some studio instructors try to convince their students during lesson time to sign additional contracts before completing the current lessons. In some instances, you may unwittingly be buying additional lessons that extend beyond your interest, your physical fitness, or even your life expectancy.
Υπερβολικά συμφωνητικά. Μερικά στούντιο προσπαθούν να πείσουν τους σπουδαστές τους κατά τη διάρκεια των μαθημάτων του πρώτου συμφωνητικού, να υπογράψουν νέο, συνήθως μεγαλύτερο πριν ολοκληρώνουν τα τρέχοντα μαθήματα. Σε μερικές περιπτώσεις, η διάρκεια των νέων μαθημάτων πιθανόν να επεκτείνετε πέρα από το ενδιαφέρον σας, τη φυσική ικανότητά σας, ή ακόμα και την υπολογιζόμενη διάρκεια ζωής σας.

High-pressure Sales. Some studio instructors, using high-pressure sales tactics, exploit student emotions or personal vulnerabilities to oversell lessons. Sometimes, when students refuse to buy additional prepaid lessons, instructors will neglect them in classes, embarrass them in public, or transfer them to a less skilled instructor.
Υψηλής ψυχολογικής πίεσης πωλήσεις. Μερικά στούντιο χρησιμοποιούν την τακτική υψηλών ψυχολογικών πιέσεων, εκμεταλλεύονται την ψυχολογία των σπουδαστών ή τις προσωπικές αδυναμίες τους, για να υπερβάλουν στην αγορά και προπληρωμή μαθημάτων. Μερικές φορές, όταν αρνούνται να αγοράσουν οι σπουδαστές τα πρόσθετα προπληρωμένα μαθήματα, οι εκπαιδευτικοί θα τους παραμελήσουν στις τάξεις, θα τους φέρουν σε δύσκολη θέση μπροστά σε κοινό , ή θα τους μεταφέρουν σε έναν λιγότερο ειδικευμένο δάσκαλο.

Precautions
Προφυλάξεις

Awareness about the possible use of these sales techniques can help you avoid potential problems. In addition, you may avoid some potential problems if you comparison shop for dance lessons.
Η γνώση αυτών των τεχνικών πωλήσεων μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε τα πιθανά προβλήματα. Επιπλέον, μπορείτε να αποφύγετε πιθανά προβλήματα κάνοντας έρευνα αγοράς και συγκρίσεις ανάμεσα σε σχολές, μαθήματα και υπηρεσίες.

Finally, before signing or renewing a contract for dance lessons, consider taking the following measures.
Τέλος, πριν υπογράψετε ή ανανεώσετε μια σύμβαση για μαθήματα χορού, προσέξτε και ακολουθήστε τα ακόλουθα:

Pay in advance for only a certain number of lessons to see if you like them. You may get a discount if you make a large prepayment on a long-term contract, but it will have little value if later you are unable to take the classes, you want to cancel them, or the studio closes before your lessons are completed. At this time, only a few states require studios to post bonds to protect consumers' prepayments.
Πληρώστε εκ των προτέρων μόνο για μαθήματα που εσείς επιθυμείτε σίγουρα να κάνετε. Ίσως να σας παρέχετε μια μεγάλη έκπτωση εάν κάνετε μια μεγάλη προκαταβολή πληρωμής σε μια μακροπρόθεσμη σύμβαση, αλλά θα έχει λίγη αξία εάν αργότερα δεν κάνετε τα μαθήματα, μην μπορώντας ή μη θέλοντας, εάν δεν μπορείτε να ακυρώσετε, παίρνοντας τα χρήματα σας πίσω ή αν κλείσει η σχολή και χαθούν όλα τα χρήματα σας. Κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί για τα χρήματα σας.

Insist that the following items are clearly stated in writing:
Θα πρέπει να επιμένετε να δηλώνονται γραπτώς τα ακόλουθα:

any oral promises;
Καμία προφορική υπόσχεση.

the cost per hour of private and group lessons;
Το πραγματικό κόστος των ατομικών και ομαδικών μαθημάτων.

your cancellation and refund rights; (These are important in case you change your mind about lessons, move, or become ill.)
Τα δικαιώματα ακύρωσης.

any prepayment protections, if required by state law.
Την πιθανότητα εγγύησης για τα προπληρωμένα μαθήματα(νομικά).

You can ask about these important items when you comparison shop.
Κάνετε οπωσδήποτε σύγκριση στις παροχές και τις υποχρεώσεις ανάμεσα σε διαφορετικές σχολές πριν υπογράψετε συμφωνητικό.

Do not sign a contract immediately, especially if you have concerns about the stability of the studio or are asked to prepay a large amount of money for a lifetime membership, an exclusive club membership, or dance cruise offer. Take time to think about the matter and talk it over with a friend, a family member, or an attorney. Even if your contract offers you a refund or cancellation option, you may be unable to get your money back if the studio closes or its refund check bounces. Prepay only as much as you can afford to lose if the studio closes.
Μην υπογράψτε μια σύμβαση αμέσως, ειδικά εάν έχετε τις ανησυχίες για τη αξιοπιστία του στούντιο ή καλείστε να προπληρώσετε χρήματα μεγάλου ποσού για μια ιδιότητα μέλους διάρκειας ζωής, μια αποκλειστική ιδιότητα μέλους συλλόγων, ή την προσφορά κρουαζιέρας χορού. Πάρτε το χρόνο σας να σκεφθείτε για το θέμα και να μιλήσετε με έναν φίλο, ένα οικογενειακό μέλος, ή δικηγόρο. Ακόμα κι αν η σύμβασή σας προσφέρει μια επιλογή επιστροφής ποσού ή ακύρωσης, μπορεί να χαθούν τα χρήματά σας εάν κλείσει το στούντιο. Προπληρώστε μόνο όσο μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να χάσετε εάν το στούντιο κλείνει.

As an additional precaution, you might wish to contact your local or state consumer protection office to learn what rights you may have under local or state law with regard to maximum costs for contracts, cancellation and refund rights, studio bonding requirements, and a "cooling off" period, which may give you a few days to reconsider your decision after you sign your contract. Also, by contacting your local Better Business Bureau office, you may be able to learn if there are any current complaints registered against the dance studio you are considering.
Σαν πρόσθετη προφύλαξη, μπορείτε να έλθετε σε επαφή με το γραφείο προστασίας καταναλωτών.

Complaints
Παράπονα

If you have a problem with a dance studio and cannot resolve it, send a letter describing your complaint to your local or state consumer protection agency and your local Better Business Bureau. (Check your phone directory for addresses.) Also, send a copy of your letter to: Correspondence Branch, Federal Trade Commission, Washington, D.C. 20580. Although the FTC generally cannot intervene in individual disputes, the information you provide may indicate a pattern of possible law violations requiring action by the Commission.
Εάν έχετε ένα πρόβλημα με ένα στούντιο χορού και δεν μπορείτε να το επιλύσετε, στείλετε μια επιστολή περιγράφοντας την καταγγελία σας στην Επιτροπή.

1. Πρωτότυπο κείμενο.(Η.Π.Α.)
2. Μετάφραση στα Ελληνικά.

Facts for Consumers from the Federal Trade Commission
Οδηγίες προς τους καταναλωτές από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των Η.Π.Α.