Μάθετε τα πάντα για τον χορό

τα πάντα για τον χορό, δωρεάν και χωρίς διαφημίσεις!

info@pro-dance.gr  

Στο τμήμα «Νέα» θα βρείτε όλες τις πρόσφατες καταχωρήσεις.

Σχολές χορού. Η απλούστευση της διαδικασίας

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/107296/2011
ΦΕΚ 2665/9-11-2011

Διεκπεραίωση και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102/Α΄/01-05-2002), όπως ισχύει.
2. Των άρθρων 6 και 8 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α΄/24-05-2004) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.».
3. Του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους -
Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/Α΄/11-06-1986).
4. Της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α΄/09-03-1999).
5. Του άρθρου 10 του Ν. 3230/ 2004 (ΦΕΚ 44 Α΄) «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις των αρ. 6, 7, 9 και 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄/3-5-10) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις».
7. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
8. Το Π.Δ. 38/2010 (ΦΕΚ 78 Α΄/25-5-2010) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων».
9. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄/27-6-2011) περί Διάσπασης του Υπουργείου ΕΣΑΗΔ στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
10. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 214/Α/7.10.2009), το Π.Δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 145/Α/17-6-2011), το Π.Δ. 66/2011 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 148/Α/27-6-2011) και την υπ' αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/1.7.2011 (ΦΕΚ 1587/Β/2011) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών Διοικ. Μεταρ. και Ηλεκτρ. Διακ. Κων/νου Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη».
11. Την υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01-10-2002 (Φ.Ε.Κ. 1276 Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/11-06-1986)».
12. Την υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16-10-2006 (ΦΕΚ 1551/Β/23-10-2006) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Δικαιοσύνης «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού Μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης».
13. Την υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/17402/31-7-2006 (ΦΕΚ 1042/Β/1-8-2006) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Δικαιοσύνης «Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης».
14. Την υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1/18613 (ΦΕΚ 1334 Β΄/30-8-2010) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για την απλούστευση διαδικασιών σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκηση της, σε εκτέλεση του άρθρου 6 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63 Α΄/3-5-2010).
15. Την υπ' αριθμ. ΥΑΠ/Φ.19.7/14/380 (ΦΕΚ 1561 Β΄/23-9-2010) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Οργάνωση, Λειτουργία και Αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) - Ηλεκτρονική Διεκπεραίωση Διαδικασιών από τα ΕΚΕ», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.16/2/οικ. 2406 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 261/Β΄/17-2-2011).
16. Το Π.Δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 146/Α/2003), ιδίως το άρθρο 29, παρ. 3.
17. Τις διατάξεις του Π.Δ. 186/2009 « Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α 213).
18. Τις διατάξεις του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221).

19. Το Ν. 1158/81 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως, Κρατικού Βραβείου θεάτρου και καταργήσεως Αδείας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ηθοποιού» (ΦΕΚ 127/Α/1981) όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει με τα

α) άρθρα 13 και 15 του Ν 1348/1983, (ΦΕΚ 47/Α/1983),

β) Π.Δ. 187/1991 «Προσαρμογή ελληνικής νομοθεσίας για την καλλιτεχνική εκπαίδευση στις διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας» (ΦΕΚ 73/Α/15.5.1991), γ) την παρ. 7, του άρθρου 3 του Ν 2557/97 (ΦΕΚ 271/Α/1997), δ) την παρ. 14ατου άρθρου 10, του Ν 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003) και ε) το άρθρο 50, παρ. 1, του Ν 3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/23-12-2010).

20. Το Π.Δ. 372/1983 «Κανονισμός Οργάνωσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Χορού» (ΦΕΚ 131/Α/23.9.1983), ιδίως άρθρο 23.
21. Το Π.Δ. 457/1983, «Ίδρυση και λειτουργία ερασιτεχνικών σχολών χορού» (ΦΕΚ 174/Α/1983).
22. Τις διατάξεις άρθρου 1 του Π.Δ. 347/1986 (ΦΕΚ 154/Α/1986) και του άρθρου 26, παρ. 8 του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000).
23. Τις διατάξεις του Ν. 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) και άλλες διατάξεις και ισχύει, καθώς και τις διατάξεις της απόφασης 3046/304/30-1-1989 Κτηριοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 59/Δ/3-2-1989) όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
24. Την απόφαση αρ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7.2.1994 «Καθορισμός παραβόλου για ίδρυση Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων» (ΦΕΚ 123/Β/23.2.1994).
25. Τα άρθρα 2 και 3 της υπ' αριθμ. 25860/26.04.1982 κοινής υπουργικής απόφασης «Αναμόρφωση Συλλογικών Οργάνων γνωμοδοτικής και Αποφασιστικής αρμοδιότητας του ΥΠΠΕ και των εποπτευόμενων απ' αυτό Δημοσίων Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 216/Β/26.04.1982), το άρθρο 1 της υπ' αριθμ. 65191/21.10.1982 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 25860/26.04.1982 κανονιστικής απόφασης και σύσταση Συμβουλίων και Επιτροπών του ΥΠ.Π.Ε. και Δ.Υ. που εποπτεύονται από αυτό» (ΦΕΚ 838/Β/1982), το άρθρο 2 της υπ' αριθμ. ΔΙΟΙΚ/Β/2436/15.01.1985 κοινής υπουργικής απόφασης Ανασύνθεση και σύσταση συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών και των εποπτευόμενων απ' αυτό Δημόσιων Υπηρεσιών (ΦΕΚ 31/Β/1985) και τα άρθρα 2 και 3 της υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/44046/22.09.1992 κοινής υπουργικής απόφασης «Περιορισμός Συλλογικών Οργάνων του ΥΠ.ΠΟ., των Γενικών Γραμματειών και των εποπτευομένων από αυτό Δημοσίων Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 577/Β/23.09.1992).
26. Τα άρθρα 186-ΙΙ-Η΄ παρ. 10 και 283 παρ. 4, του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010).
27. Την παρ. 2, του άρθρου 4, του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/16.6.2011).
28. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη.
29. Το γεγονός ότι μέσω του συστήματος χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού εξυπηρετούνται επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, που σχετίζονται άμεσα με την ανάγκη εξασφάλισης υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, την προστασία των αποδεκτών των υπηρεσιών, με την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας, τη διατήρηση της εθνικής ιστορικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς, καθώς και με την εξυπηρέτηση στόχων πολιτιστικής πολιτικής. Τα προαναφερόμενα επιβάλλουν την διατήρηση του συστήματος χορήγησης αδειών, στις προαναφερόμενες διαδικασίες, επειδή η εκ των προτέρων αδειοδότηση δεν μπορεί να αντικατασταθεί από ένα αποτελεσματικό μηχανισμό εκ των υστέρων ελέγχων. Οι συγκεκριμένοι επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν επίσης τη διατήρηση ορισμένων απαιτήσεων, βασισμένων στην αρχή της αναλογικότητας, με την επιλογή των κατάλληλων προϋποθέσεων για την εξασφάλιση της υλοποίησης του επιδιωκόμενου στόχου δημοσίου συμφέροντος, χωρίς την υπέρβαση των ορίων που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του στόχου αυτού.
30. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Η διοικητική διαδικασία της συγκέντρωσης των δικαιολογητικών για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας, μεταβίβασης άδειας και μεταστέγασης Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης. Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας συμπληρώνεται ειδικό έντυπο αίτησης το οποίο περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Το έντυπο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2. Απλουστεύουμε τις διαδικασίες συγκέντρωσης των δικαιολογητικών για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών και ορίζουμε ότι:


α) Στη θέση του πιστοποιητικού γέννησης (που προβλέπεται στο άρθρο 2, παρ. 2, περ. β, του Π.Δ. 457/1983), ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

β) Στη θέση του πιστοποιητικού ότι δεν έχει κηρυχθεί σε απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη ή πτώχευση (που προβλέπεται στο άρθρο 2, παρ. 2, εδάφιο β, περ. β, του Π.Δ. 457/1983), ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι i) απολαμβάνει τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα του πολίτη κράτους - μέλους της Ε.Ε. και

ii) δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη

iii) δεν έχει πτωχεύσει.

γ) Στη θέση του αντιγράφου του Πιστοποιητικού στρατολογικής καταστάσεως Τύπου Α΄ ή νόμιμης απαλλαγής του από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις (που προβλέπεται για τους άρρενες στο άρθρο 2, παρ. 2, εδάφιο β, περ. δ, του Π.Δ. 457/1983) ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή (για άρρενες πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ εκτός της Ελλάδος) ότι στη χώρα της οποίας έχει την ιθαγένεια δεν προβλέπεται υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

3. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επικαλείται 15ετή ανώτερη καλλιτεχνική σταδιοδρομία ή 15ετή ευδόκιμη διδακτική προϋπηρεσία (κατά τα άρθρα 2, παρ. 1και 5, παρ. 1 του Π.Δ. 457/1983) τούτο θα κρίνεται από την Επιτροπή του άρθρου 25 του Ν. 1158/1981.

4. Τα προαναφερόμενα στην παρούσα, αφορούν μόνο στις διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης των παροχών υπηρεσιών και όχι για την περίπτωση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από παρόχους που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε.

Οι προϋποθέσεις πρόσβασης σε δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών από παρόχους που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε., και οι οποίες είναι απαραίτητες για λόγους δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος θα καθοριστούν με άλλη απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 17 του Ν. 3844/2010.

(Ακολουθούν Έντυπα υποδείγματα αιτήσεων για τα οποία βλέπε στο οικείο ΦΕΚ)


Π.Δ. 457/1983 (ΦΕΚ 174/Α/1983)

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ

Γενικά Δικαιολογητικά

Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση 

Θεωρημένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών Τμήματος Καθηγητών Χορού αναγνωρισμένης Σχολής Χορού της Ελλάδας. (Όταν πρόκειται για τίτλο σπουδών της αλλοδαπής υποβάλλεται αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου, μετάφρασή του, καθώς και αναγνώριση του τίτλου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α / Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή αντίγραφο βεβαίωσης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων, στην οποία να φαίνεται ότι ο τίτλος σπουδών είναι ισότιμος ή αντίστοιχος της ημεδαπής). 

Εάν δεν υπάρχει τίτλος σπουδών, υποβάλλονται βεβαιώσεις (και προαιρετικά οποιοδήποτε στοιχείο - όπως προγράμματα παραστάσεων, δημοσιεύματα, κριτικές κλπ - υποστηρίζει τον ισχυρισμό του περί): α) 15ετούς τουλάχιστον ανώτερης καλλιτεχνικής σταδιοδρομίας στο χορό σαν χορευτής ή χορογράφος κλασσικού ή και σύγχρονου χορού ή β) 15ετούς διδακτικής ευδόκιμης προϋπηρεσίας σε Σχολές Χορού αναγνωρισμένες από το Κράτος.

Αντίγραφο γενικής χρήσης Ποινικού Μητρώου (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).

(Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση, ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατό να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους).

Αίτηση (ίδρυσης ή μεταβίβασης ή μεταστέγασης), η οποία θα αναφέρει την Επωνυμία της Σχολής, το χώρο της εγκατάστασης της Σχολής(όροφος, οδός, αριθμός, πόλη), τον ιδιοκτήτη και τον προτεινόμενο Δ/ντη

Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας και από τις δύο (2) όψεις ή διαβατηρίου

Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή (για άρρενες πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ εκτός της Ελλάδος) ότι στη χώρα της οποίας έχει την ιθαγένεια δεν προβλέπεται υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη ότι: Δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν. Π. Δ. Δ. ή δεν έχει απολυθεί από Δημόσια Υπηρεσία για ανεπάρκεια εκτελέσεως των καθηκόντων του ή ασυμβίβαστη με το έργο του διαγωγή, που αναφέρεται στην έλλειψη ήθους».

Βιογραφικό σημείωμα του ιδιοκτήτη με αναλυτική αναφορά σε χρονολογίες.

Παράβολο - για ίδρυση ή μεταβίβαση 440,20€ - για μεταστέγαση 146,73€. Για τη χορήγηση άδειας σε φυσικά πρόσωπα ή Ν. Π. Ι. Δ.απαιτείται και η πληρωμή παράβολου 440,20 ευρώ σε οποιοδήποτε Δημόσιο Ταμείο . Για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 440,20 ευρώ. Για τη μεταβίβαση άδειας πληρώνεται παράβολο 440,20 ευρώ και Για τη μεταστέγαση (αλλαγή κτιρίου) της Σχολής, παράβολο 146,73 ευρώ.

Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι: i) απολαμβάνει τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα του πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. και ii) δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη iii) δεν έχει πτωχεύσει.

Άδεια αλλαγής χρήσης σε Σχολή Χορού από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία με τα θεωρημένα αρχιτεκτονικά σχέδια απ΄ αυτήν. (Υποβάλλεται στην περίπτωση που στην αρχική άδεια οικοδομής δεν προβλέπεται ότι το κτήριο προορίζεται για Ερασιτεχνική Σχολή Χορού).

Αντίγραφο της άδειας οικοδομής του κτιρίου. (Σε περίπτωση νομιμοποιούμενου "αυθαίρετου" οριστικό τίτλο μη κατεδαφίσεως του Ν. 720/77).

Βεβαίωση από την Πολεοδομία ότι επιτρέπεται στο συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο η στέγαση και λειτουργία Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού.

Πιστοποιητικό πυρασφάλειας, συνοδευμένο με τn εγκεκριμένη μελέτη.

Κάτοψη των χώρων της Σχολής με σφραγίδα-υπογραφή Μηχανικού (και θα αναγράφονται: α. ο ιδιοκτήτης του κτιρίου β. ο μισθωτής και η προτεινόμενη επωνυμία - προσωνυμία της Σχολής, και γ. διεύθυνση, αριθμός, πόλη).

Τομή στη θέση της κλίμακος, στην οποία περιλαμβάνεται και το καθαρό ύψος των αιθουσών, με σφραγίδα-υπογραφή οποιουδήποτε Μηχανικού.

Υπεύθυνη δήλωση δύο (2) πολιτικών μηχανικών για την στατική επάρκεια και την αντοχή του κτιρίου. Ελάχιστο επιτρεπτό βάρος 350 kgr/τετραγωνικό μέτρο.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Αντίγραφο γενικής χρήσης Ποινικού Μητρώου. (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία). 

(Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση, ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατό να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους).

Βεβαίωση 5ετούς τουλάχιστον διδακτικής προϋπηρεσίας σε αναγνωρισμένες από το Κράτος Σχολές Χορού ή (εν ελλείψει διπλώματος) βεβαιώσεις (και προαιρετικά οποιοδήποτε στοιχείο - όπως προγράμματα παραστάσεων, δημοσιεύματα, κριτικές κλπ - υποστηρίζει τον ισχυρισμό του περί) 15ετούς τουλάχιστον ανώτερης καλλιτεχνικής σταδιοδρομίας στο χορό σαν χορευτής ή χορογράφος κλασσικού ή και σύγχρονου χορού ή 15ετούς διδακτικής ευδόκιμης προϋπηρεσίας σε Σχολές Χορού αναγνωρισμένες από το Κράτος.

Βιογραφικό σημείωμα με αναλυτική αναφορά σε χρονολογίες

Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας και από τις δύο (2) όψεις ή διαβατηρίου.

Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή (για άρρενες πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ εκτός της Ελλάδος) ότι στη χώρα της οποίας έχει την ιθαγένεια δεν προβλέπεται υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

Θεωρημένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών Τμήματος Καθηγητών Χορού αναγνωρισμένης Σχολής Χορού και βεβαίωση 5ετούς τουλάχιστον διδακτικής προϋπηρεσίας σε αναγνωρισμένες από το Κράτος Σχολές Χορού. 
(Όταν πρόκειται για τίτλο σπουδών της αλλοδαπής υποβάλλεται αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου, μετάφρασή του, καθώς και αναγνώριση του τίτλου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α / Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή αντίγραφο βεβαίωσης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων, στην οποία να φαίνεται ότι το πτυχίο είναι ισότιμο ή αντίστοιχο της ημεδαπής). Εάν δεν υπάρχει τίτλος σπουδών, υποβάλλονται βεβαιώσεις υποβάλλονται βεβαιώσεις (και προαιρετικά οποιοδήποτε στοιχείο - όπως προγράμματα παραστάσεων, δημοσιεύματα, κριτικές κλπ - υποστηρίζει τον ισχυρισμό του περί): α) 15ετούς τουλάχιστον ανώτερης καλλιτεχνικής σταδιοδρομίας στο χορό σαν χορευτής ή χορογράφος κλασσικού ή και σύγχρονου χορού ή β) 15ετούς διδακτικής ευδόκιμης προϋπηρεσίας σε Σχολές Χορού αναγνωρισμένες από το Κράτος.
Υπεύθυνη Δήλωση ότι: Δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν. Π. Δ. Δ. ή δεν έχει απολυθεί από δημόσια υπηρεσία για ανεπάρκεια εκτελέσεως των καθηκόντων του ή ασυμβίβαστη με το έργο του διαγωγή που αναφέρεται στην έλλειψη ήθους.

Προϋποθέσεις

ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΡΥΤΗ -ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

1. Έλληνες Πολίτες ή Υπήκοοι-μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
2. Να έχει συμπληρωθεί το 21 έτος ηλικίας .
3. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
4. Να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για λιποταξία.
5. Να μην έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα που θεωρείτε κώλυμα για διορισμό σε δημόσια θέση .
6. Να απολαύουν των πολιτικών δικαιωμάτων και να μην έχουν κηρυχθεί σε απαγόρευση δικαστική αντίληψη ή πτώχευση.
7. Να έχουν δίπλωμα η πτυχίο αναγνωρισμένης επαγγελματικής Σχολής Χορού της

α) ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτερης ή ανώτατης σχολής χορού της αλλοδαπής.
β) Ή 15ετή ανώτερη καλλιτεχνική σταδιοδρομία ως χορευτή/τριας ή χορογράφου κλασσικού και συγχρόνου ρεπερτορίου.
γ) Ή 15ετή ευδόκιμη διδακτική εμπειρία σε αναγνωρισμένη από το κράτος Σχολή Χορού.

Για Νομικά Πρόσωπα δημοσίου η ιδιωτικού δικαίου και Εταιρείες, εφόσον η πλειοψηφία της διοικήσεως ανήκει σε Έλληνες ή κοινοτικούς πολίτες και επιδιώκονται με το καταστατικό τους μορφωτικοί και πολιτιστικοί σκοποί .
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν για τον οριζόμενο από αυτά εκπρόσωπο από τα μέλη ή τους Διοικούντες αυτά.

ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Τα κτίρια για την στέγαση των ερασιτεχνικών Σχολών Χορού πρέπει να έχουν τις εξής προϋποθέσεις :
1. Ελάχιστο εμβαδόν 45 τ.μ.
2. Ελάχιστο ύψος 2,80 μ
3. Δάπεδο ξύλινο σε δοκίδες
4. Χώρο ελεύθερο από κολώνες και με μπάρες μόνιμα τοποθετημένες στους τοίχους της.
5. Οι πόρτες της ανοίγουν προς τα έξω χωρίς τζάμια .
6. Η αίθουσα μπορεί να είναι και ημιυπόγεια με φωτισμό και αερισμό φυσικό. Ο αερισμός επιτυγχάνεται με παράθυρα κατάλληλα τοποθετημένα. Ο φυσικός αερισμός ενισχύεται και από τεχνητό υπολογισμένο ανάλογα με τον όγκο των χώρων. Δεν επιτρέπεται ο χώρος της αίθουσας να είναι υγρός και κρύος. Ο φωτισμός ενισχύεται και από τεχνητό, τουλάχιστον.
7. Ελάχιστο εμβαδόν αίθουσας για κάθε εκπαιδευόμενο σπουδαστή 3 τ.μ.
8. Πιάνο
9. Πυροσβεστήρες σε εμφανή σημεία και σε ύψος ασφάλειας για παιδιά, τοποθετημένους σύμφωνα με τις υποδείξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
10. Έξοδο κινδύνου και πινακίδες προσανατολισμού.
11. Αίθουσα αναμονής και αποδυτήρια εξοπλισμένα ανάλογα με τον αριθμό των σπουδαστών
12. Φαρμακείο με τα είδη πρώτων Βοηθειών .
13. Ηχομόνωση εφόσον συντρέχει λόγος κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής ελέγχου των κτιριακών εγκαταστάσεων .
14. Λάμπες φωτισμού ασφαλείας για περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος .
15. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων καταλληλότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων γίνεται από τις επιτροπές του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1158/1981.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ (ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ)

1. Ο Διευθυντής σπουδών κάθε Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού προσλαμβάνεται από τον ιδιοκτήτη προκείμενου δε περί Νομικού Προσώπου Δημοσίου δικαίου ή Εταιρείας από το Διοικητικό τους συμβούλιο , κατόπιν έγκρισης της Αρμόδιας Νομαρχίας.
2. Ο Διευθυντής πρέπει να έχει δίπλωμα ή πτυχίο καθηγητού αναγνωρισμένης επαγγελματικής σχολής χορού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτερης ή ανώτατης Σχολής χορού της αλλοδαπής και 5 έτη διδακτική πείρα σε αναγνωρισμένη σχολή χορού της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή 15έτη ευδόκιμη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένη.
3. Ο Διευθυντής μιας Ερασιτεχνικής Σχολής μπορεί να αναλάβει και τη διεύθυνση μιας Δεύτερης Σχολής εφόσον αυτή βρίσκεται στο ίδιο νομό με τη πρώτη.
4. Ο Διευθυντής μπορεί να είναι και ο ιδιοκτήτης εφόσον έχει τα προσόντα ( δίπλωμα και 5 έτη εμπειρία)
5. Ο Διευθυντής μπορεί να διδάξει μόνο εφόσον έχει δίπλωμα η πτυχίο καθηγητή

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Ο καθηγητής προσλαμβάνεται από τον ιδιοκτήτη μετά από έγκριση της αρμόδιας Νομαρχίας εφόσον έχει δίπλωμα ή πτυχίο καθηγητή μιας των αναγνωρισμένων σχολών χορού της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής

ΕΑΝ Ο ΑΙΤΩΝ ΕΙΝΑΙ Ν. Π. Ι. Δ. & Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
1. Νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και εταιρείες εφόσον η πλειοψηφία της διοικήσεως ανήκει σε Έλληνες πολίτες και επιδιώκονται με το καταστατικό τους μορφωτικοί και πολιτιστικοί σκοποί.
2. Οι προϋποθέσεις για τον ιδιοκτήτη και ιδρυτή που αναγράφονται ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν για τον οριζόμενο από αυτά εκπρόσωπο από τα μέλη η τους διοικούντες αυτά.
3. Για νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου χορηγείται μόνο άδεια λειτουργίας.

Παράβολα:
Για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 440,20 ευρώ.
Για τη μεταβίβαση άδειας 440,20 ευρώ.
Για τη μεταστέγαση της Σχολής 146,73 ευρώ.

Τα δικαιολογητικά ίδρυσης άλλου είδους σχολής χορού (λατιν, Τάνγκο κλπ) θα πρέπει να αναζητηθούν στις κατά τόπους Νομαρχίες(?).  Όσον αφορά τις προδιαγραφές λογικά θα έπρεπε να ισχύουν τα ίδια όσον αφορά τους χώρους, την υγιεινή, τα πυροσβεστικά κλπ. Δεν θα έχουν όμως απαλλαγή του ΦΠΑ αφού δεν έχουν τα απαραίτητα πτυχία, προϋπηρεσία κλπ.


Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την εκπαίδευση στον χορό θα βρείτε:
E-mail: info@pro-dance.gr
Στείλτε μας μ ένα e-mail, γράψτε μας , πέστε μας τις απορίες σας για τα μαθήματα χορού, τα ομαδικά- ατομικά μαθήματα, τον επαγγελματικό χορό ή την γαμήλια χορογραφία. Σχεδόν άμεσα θα έχετε την απάντηση για όλα.
Μάθετε δωρεάν τα πάντα. Μάθετε για τις προσφορές, τα δωρεάν μαθήματα, και τα δωρεάν πάρτι. Δωρεάν μπορείτε να έχετε και το προφίλ σας σαν μαθητής -χορευτής και ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες σας, να βρείτε τον καλύτερο τρόπο εκπαίδευσης για εσάς.
Τα μηνύματα χωρίς στοιχεία (όνομα-τηλέφωνο) δεν θα απαντηθούν.